Новини


Роботизиран скенер за книги Treventus в библиотека "П.Р. Славейков' - Търново

Прима Софт инсталира първата в България роботизирана сиситема за масова дигитализация  ScanRobot Mass Digitization System 2.0. в библиотека П.Р. Славейков - Велико Търново. Уникалната патентована технология на фирма Treventus позволява сканиране на големи обеми подвързани материали с изключителна скорост и перфектно качество. Автоматичното сканиране на 10 -15 книги или други подвързани материали само за 1 час прави изграждането на големи дигитални библиотеки или архиви напълно постижима задача. В комбинация с  iLib, нашият софтуер за изграждане на дигитални библиотеки и архиви за онлайн ползване през Интернет, библиотеките имат възможност да осигурят достъп на широката публика до огромно дигитално съдържание представящо българската история и култура.    

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ (Household Budget Survey – HBS)

Прима Софт пусна в експлоатация система за online ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ (Household Budget Survey – HBS) в Националния Статистически Институт. Изследването на домакинските бюджети осигурява достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години. По методика утвърдена от Министерски съвет данните от наблюдението на домакинските бюджети се използват за изчисляване на официалната линия на бедност за страната.

Прима-Софт реализира успешно проект CAPI интервю в НСИ

Прима-Софт разработи софтуерна платрформа за провеждане на онлайн статистически изследвания с електронни устройства - CAPI интервю. Бяха доставени и настроени за работа високопроизводителни таблети с мобилен интернет и непрекъснат достъп до централизираната софтуерна платформа. Статистическите изследвания са свързани със “Статистика на доходите и условията на живот” и „Наблюдение на домакинските бюджети“.

 

Софтуерната платформа поддържа следната функционалност:

Въпросници:

• Системата поддържа неограничен брой въпросници, които могат да се попълват едновременно

• Системата поддържа неограничен брой въпроси в рамките на един въпросник

• Системата поддържа условно задаване на въпроси в зависимост от отговорите на предишни въпроси

• Системата поддържа различни формати на въпросите (текст, списък, числови стойности, матрица, многократен избор, многократен избор с коментар, скала, да/не, попълване в текста и др.)

• Системата  поддържа централизиран контрол (създаване и управление) на въпросниците

Попълване:

• Системата е достъпна от всякъде: през локална мрежа, Internet или мобилна мрежа (3G)

• Системата е достъпна през всякакво устройство (компютър, лаптоп, таблет, смартфон).

  Интерфейсът позволява работа с мобилни устройства.

• Системата е достъпна по всяко време на денонощието

• Системата  поддържа различни езици

Респонденти:

• Системата поддържа неограничен брой респонденти

• Системата поддържа контролиран или свободен достъп до въпросниците

• Системата поддържа автоматично изпращане на покана за участие по e-mail

• Системата  поддържа автоматична генерация и изпращане на пароли за еднократно ползване (попълване на въпросника)

• Системата  поддържа контрол на достъпа до въпросниците и ограничаване на въпросниците в интервал от време (начална

  и крайна дата):

o Контрол за еднократно попълване на въпросника

o Криптиран канал за попълване

            o Възможност за прекъсване и продължаване на процеса на попълване на по-късен етап

Прима-Софт ще реализира проект за корпоративен бекъп в ПОК "Съгласие"

Прима-Софт ще реализира проект за корпоративен бекъп в ПОК "Съгласие".

В основата на проекта е заложен TeraStore Backup Appliance, който е част от концепцията на Прима-Софт DCBX (dataCenter in a Box).

Ще бъдат реализирани следните функции и възможности:

  •  Автоматизиран Backup на виртуализирана среда с неограничен брой виртуални машини под управление на vSphere на VMWare и/или Hyper-V на Microsoft
  •  Continious, forever incremental Backup
  •  Не изисква агенти във виртуалните машини
  •  Вградена компресия и дедупликация на данните
  •  3 в 1 бекъп, репликация (Veeam Backup & Replication) и управление на виртуалната среда (Veeam-ONE)
  •  Възстановяване на цяла виртуална машини и/или отделни файлове
  •  Незабавно възстановяване (boot от Backup копие)
  •  Автоматична верификация на резервното копие
  •  Възстановяване на отделни обекти от MS Exchange, MS SQL, MS SharePoint, MS Active Directory
Прима-Софт ООД изпълни успешно проекта в Националния институт на правосъдието

Прима-Софт ООД изпълни успешно проекта в Националния институт на правосъдието за доставка и инсталация на технически и софтуерни средства свързани с изпълнение на задача: „Техническа подкрепа за изграждането на достъпна и лесна за използване база данни  в областта на защитата на правата на човека”.

Бяха доставени и исталирани специализиран, високопроизводителен скенер за книги (BookScanner); специализиран, високопроизводителен и разширяем Сторидж сървър; високопроизводителен сървър за приложения, както и настолни и преносими компютри и токозахранващи устройства (UPS-и). Сървърите са инсталирани в сървърен шкаф със съответната комплектация за работа в среда на локална мрежа. Беше извършено обучение на служители на НИП за работа с доставените и инсталирани технически средства и софтуер.


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД