Новини


Изграждане на центрове за дигитализация в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово и Регионалния историчеки музей – Габрово.

В рамките на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ – финансиран по европейска програма BG08, Прима-Софт достави и инсталира интегрирана система за съхраняване и представяне на културно историческото наследство на регионa.

 

Участници в проекта са  Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово и Регионалния историчеки музей – Габрово.

Прима-Софт пусна в продажба новия модул на i-Lib – Инвентаризация на библиотечни фондовете.

Инвентаризацията се извършва със специализиран преносим таблет и безжичен скенер. Идентификацията на екземплярите се извършва на база на Баркод или RFID етикети или при липса на такъв - чрез въвеждане на инвентарен номер. Операторът получава на екрана информация за екземпляра, ако той е регистриран в електронния каталог на библиотеката и може да провери de viso съответствието на записа в каталога с действителния екземпляр. 

Доставка и инсталация в рамките на проект Дигитализация, съхраняване и представяне на културното литературно наследство по програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства"

Доставка и инсталация в рамките на проект Дигитализация, съхраняване и представяне на културното литературно наследство по програма БГ08

Прима-Софт достави и инсталира в рамките на проект Дигитализация, съхраняване и представяне на културното литературно наследство по програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства" с участници Института за литература към БАН, Националния музей за литература и Столична библиотека, специализирани скенери и компютърно оборудване за изграждане на 3 дигитални центъра при всеки един партъньорите.

Роботизиран скенер за книги Treventus в библиотека "П.Р. Славейков' - Търново

Прима Софт инсталира първата в България роботизирана сиситема за масова дигитализация  ScanRobot Mass Digitization System 2.0. в библиотека П.Р. Славейков - Велико Търново. Уникалната патентована технология на фирма Treventus позволява сканиране на големи обеми подвързани материали с изключителна скорост и перфектно качество. Автоматичното сканиране на 10 -15 книги или други подвързани материали само за 1 час прави изграждането на големи дигитални библиотеки или архиви напълно постижима задача. В комбинация с  iLib, нашият софтуер за изграждане на дигитални библиотеки и архиви за онлайн ползване през Интернет, библиотеките имат възможност да осигурят достъп на широката публика до огромно дигитално съдържание представящо българската история и култура.    

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ (Household Budget Survey – HBS)

Прима Софт пусна в експлоатация система за online ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ (Household Budget Survey – HBS) в Националния Статистически Институт. Изследването на домакинските бюджети осигурява достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години. По методика утвърдена от Министерски съвет данните от наблюдението на домакинските бюджети се използват за изчисляване на официалната линия на бедност за страната.


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД