e-Magazine


e-Magazine е продукт за издаване на електронно списание. e-Magazine управлява процесите свързани с подготовка, издаване и разпространение на електронното списание. Издаването на нов брой е напълно автоматизирано. e-Magazine е интелигентен помощник на редактора и редакционния екип на списанието на Вашата организация и не изисква квалифицирани познания за работа. Електронното списание е базирано върху отворена софтуерна платформа и не са необходими платени софтуерни лицензи. Списанието се комплектова от статии разпределени в тематики. Тематиките подлежат на динамична промяна и могат да бъдат добавяни или спирани според политиката на редакционния екип. 

 
e-Magazine разширява аудиторията на списанието извън границите на досега представените читатели, редактори, автори, рецензенти и абонати. Съдържанието на електронното списание се публикува в интернет.
 
Потребителите на електронното списание са членовете на редакционния екип, авторите на статии, рецензентите, абонатите и читателите. 
 
e-Magazine осигурява автоматизирана комуникация и информира взаимно авторите, редакторите и рецензентите в процеса на приемане, корекция, рецензиране и публикуване на статии в електронното списание. 
 
Читателите и абонатите имат възможност да търсят, поръчват и получават статии, да се абонират за отделни тематики или за цялото списание, използвайки интуитивен и лесен потребителски интерфейс.
Основните функции на е-Magazine са свързани с управление на дейностите по издаване на електронното списание. Редакционният екип е улеснен в управление на тематиките на списанието. Автоматизирана е дейността по приемане, корекция, рецензиране и публикуване на статии. Изборът и назначаването на рецензенти се извършва по електронен път. 
 
Издаването на нов брой е автоматизирано. Достъпът на потребителите до съдържанието на списанието е регламентиран и се управлява съгласно техните права и статут. 
 

Фиг. 1  Диалогов прозорец от е-Magazine  при  Преглед на статии по тематика.

 

Функционални роли 

Участниците в процеса на издаване и ползване на електронното списание са: администратор, редактор, автор, рецензент и читател. Изпълнението на тези функционални роли и взаимното им обвързване е напълно автоматизирано и се извършва изцяло през Интернет.
 
 • АДМИНИСТРАТОР – подготвя системната среда за работа на продукта e-Magazine:
  • Създава профили на потребителите
  • Публикува общите изискванията към авторите 
  • Публикува данни за издателството и редакторския екип
  • Публикува контактни данни 
  • Дефинира правата на достъп на потребителите до електронното списание, в зависимост от тяхните функционални роли.
  • Управлява настройките на обмена на данни между отделните групи потребители 
  • Извършва бекъп на системата 
    
 • РЕДАКТОР – управлява процеса  на издаване на списанието:
  • Одобрява, и променя списъка от тематики представени в електронното списание.
  • Забранява достъпа на автори нарушили правилата за публикуване.
  • Обработва списъка с постъпващи статии.
  • Приема/отхвърля, одобрява статия.
  • Проверява статията за наличие на плагиатствано съдържание.
  • Назначава рецензенти на статията.
  • Проверява и анализира рецензиите
  • Взема решение за отхвърляне, публикуване или редактиране на статията
  • При решение за допълнителна редакция, отключва достъпа до статията за промени.
  • Включва статия в нов брой на списанието.
  • Пуликува новия брой на списанието.

 

Редактор: Преглед на постъпили публикации

 

 • АВТОР – представя статии според определени нормативни изисквания на електронното списание: 
 • Представя статия за рецензия и публикуване. 
 • Попълва списък на авторите на статията. 
 • Съставя и попълва анотация на статията. 
 • Описва списък от ключови думи използвани в статията. 
 • Посочва предпочитани рецензенти за своята статия.
 • Редактира свои статии на базата на забележки и препоръки от редактора и рецензентите.

 

Автор: Предоставяне на статия

 

 • РЕЦЕНЗЕНТ – подготвя рецензия за статия и изпълнява следните дейности:
  • обработва списъка с постъпващите заявки за рецензии на статии.
  • приема или отхвърля заявките за рецензии 
  • изготвя рецензия за статията.
  • изпраща готовата рецензия към редактора.

 

Рецензент: Преглед на статии за рецензиране.

 

 • ЧИТАТЕЛ –достъпва съдържанието на списанието.
  • търси в архива или в брой от списанието 
  • чете пълните текстове на публикуваното съдържание. 

 

Читател: Преглед на брой 9.

 

Предимства на e-Magazine

e-Magazine е продукт с отворена платформа осигуряваща гъвкавост на редакционния екип в процеса на издаване списанието. Това позволява да се разшири географията на участниците:

 • работа с автори от целия свят.
 • работа с рецензенти от целия свят.
 • работа с редактори от целия свят.
 • читатели от целия свят.
   

Централизирано управление:

 • определяне на тематиката на списанието.
 • спазване на формата на списанието.
 • формиране на съдържанието на списанието.
 • контрол за плагиатствано съдържание.
 • защита от плагиатстване.
   
Автоматизира процесите свързани с:
 • набиране на публикации
 • рецензиране на публикации 
 • редактиране на публикации 
 • Комплектоване на брой от списание, сборник, годишник от готови публикации.
 • Публикуване на списание, сборник, годишник
 • индексиране на съдържанието.
 • пълнотекстово търсене в списанието.
 • автоматизирано архивиране на списанието.
 • представяне на архива  в интернет.
   
Намалява разходите:
 • ниски организационни разходи: всички процеси са автоматизирани, системата известява участниците при възникване на събития изискващи тяхната намеса.
 • ниски разходи за издаване: без хартия и други консумативи свързани с печат на документи, неограничен брой читатели. 
 • ниски разходи за разпространение: през интернет или във вид на дайджест по електронната поща.

 

Области на приложение

e-Magazine е лесен за използване Интернет базиран софтуер за управление на процесa на издаване на електронно списание в различни организации и фирми. e-Magazine автоматизира процесите по набиране, рецензиране, редактиране и публикуване на електронно съдържание и представянето му във вид на електронно списание. Съдържанието на списанието е индексирано и достъпно за търсене и ползване през Internet. e-Magazine може да бъде използван за издаване на: научни списания, сборници с доклади от научни конференции, университетски годишни сборници, списания с вътрешноакадемична тематика, вътрешноведомствени доклади, сборници с нормативни документи, указания и тълкувания, училищни електронни издания и в други области.
 
e-Magazine може да бъде инсталирано на собствени сървери  или хоствано на произволно място в Интернет. И в двата случая всички участници, автори, редактори, рецензенти и читатели работят по един и същи начин.
 
Университети:  в университетите e-Magazine може да бъде използван за издаване на разнообразно електронно съдържание с различно предназначение: научни списания, издания на факултетите и катедрите, списания на студенти, сборници, публикации от научни конференции и др. Всички те могат да бъдат издавани с един инструментариум и да спазват общ стандарт. Администрацията на университетите, катедрите и факултетите с помощта на e-Magazine могат да издават годишници, сборници с нормативни материали, сборници с публикувани дипломни работи на бакалаври, магистри и докторанти. Разпространението на тези издания е автоматизирано през интернет или електронна поща. Редакционните съвети на съответното списание вземат решение за тематиката, за плагиатстваното съдържание, за начина на разпространение на списанието или части от него, за формите на абонамент за отделните издания, за платеното или неплатено съдържание и начина за използването му от читателите.


Предимствата на e-Magazine са:

 • автоматизиране процеса на издаване (набиране, редактиране, рецензиране и публикуване) на научни списания, сборници с доклади от конференции, годишници и друго електронно съдържание предназначено за публичен достъп
 • публикуване на цялото списание или части от него в интернет.
 • контрол за плагиатствано съдържание в статии предоставяни от авторите.
 • контрол за плагиатстване на съдържание публикувано в списанието.
 • разширяване на аудиторията на списанието.
 • абонаментна система за разпространение и предоставяне на съдържание срещу заплащане
 • разпространение на дайджести от съдържанието.

 

Свързани проекти

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД