Новини


Дигитална Библиотека "Иван Шишманов"


Новини >> Събития

Прима Софт в сътрудничество с фирма СофтЛиб пусна в експлоатация дигитална библиотека "Иван Шишманов" http://www.bglit.org. Проектът е финансиран от Фонд Научни изследвания на МОН и възложен от базовата организация ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА, БАН. Виртуалната библиотека е базирана на най-новата версия на online каталога i-Lib и предоставя възможност да се четат произведения на  класически и съвременни български автори в превод на немски и английски език.

 

Проектът включва:

 

Разработка на WEB портал на библиотеката

WEB порталът представя проекта, участниците, и интегрира останалите компоненти на системата.

 

Разработка на форум на проекта

Форумът е предназначен за дискусии по теми интересни за общността на преводачите.

 

Разработка на преводачески кабинет

Преводаческият кабинет към Виртуалната библиотека „Иван Шишманов” е динамично работно пространство за преводи на български художествени текстове. В него студенти и млади учени от различни европейски университети заедно и в активен диалог превеждат български произведения на различни езици: английски, немски, полски, испански и др. Готовите преводи се публикуват на портала на библиотеката.

 

Разработка на виртуална библиотека базирана на online каталога i-Lib

Online каталогът е централния компонент на виртуалната библиотека. Той предоставя достъп до библиографските описания на книги, антологии и включените в тях произведения. Интерфейсът и съдържанието са многоезични и в Unicode. Поради различните начини на изписване на имена и заглавия се поддържа система от синоними и еталони. Търсенето е пълнотекстово и поддържа търсене по синоним. Към библиографските описания са прикачени дигитални обекти с контролиран достъп до тях. Каталогът включва индекс на всички обекти включени в библиографските описания: автори, преводачи, издателства, библиотеки и др. с индивидуална страница за всеки обект. На базата на система от въпроси и отговори могат да се разкрият връзките между обектите. 

Освен прикаченото дигитално сдържание каталогът автоматично търси допълнителна информация за автора и произведението в Интернет и предоставя тази информация включително на пълен текст на читателя.

Достъпът до съдържанието е контролиран. Регистрираните читатели могат да публикуват коментари и рейтинги на представените произведения.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 

Виртуална библиотека „Иван Шишманов" предоставя:

  • възможност да се четат произведения на  класически и съвременни български автори в превод на немски и английски език;
  • биографична справка за конкретния автор на немски и английски език;
  • библиографска справка за публикуваните преводи на текстовете на отделен автор, за вариантите на превод на отделно произведение и за книгохранилища, в които се съхраняват съответните издания;
  • тематични, поетологични и/или историографски организирани електронни книги и антологии, съставени в рамките на фонда на библиотеката;
  • информация за новоизлезли или предстоящи нови издания на преводи на българска литература.

 

В рамките на работната програма на проекта фондът на библиотеката  се попълва с преводи на два езика: английски и немски. На следващ етап, излизащ извън настоящата проектна дейност, се предвижда постъпателно разширяване на езиковата палитра на библиотечния фонд с преводи на френски, испански, руски, чешки, полски и др. езици.

 

  • Проектът цели да се създаде модерен и ефективен инструмент, осигуряващ лесен, но и пълноценен достъп до българската литература. Един преводен масив, в чието реално натрупване е вложен сериозен интелектуален и не малък финансов ресурс  стои пасивен, труднодостъпен и неефективен. С настоящия проект той ще бъде изведен „на светло” и ще бъде включен в съвременните механизми на интеркултурна комуникация.
  • Непосредствена цел на проекта е да подпомогне академичния дискурс в обучението по българистика, славистика, културология и др. В множество хуманитарни дисциплини, изследващи културния ареал на Югоизточна Европа, преводите на българска литература ще осигурят допълнително изследователско поле.
  • Виртуалната библиотека предлага общо поле за среща на автори, преводачи, издатели, литературни критици, учени и читатели. Успоредно с това тя цели да провокира интереса на младите хора извън България към класическите и най-новите текстове на българската литература и по този начин да започне изграждането на трайна читателска аудитория, която ще има своята компетенция и своите потребности от контакти с българската култура.

 

WEB Адрес: http://catalog.bglit.orgНазад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД