е-ЛИБ - Предимства


Функционални предимства на системата:

 • Интегрирана система

 • Модерна платформа с възможност за работа в мрежа, на терминален сървер и облак

 • Централизирано обслужване на библиотеки със сложна структура и отдалечени поделения
 • Отличен on-line каталог с пълнотекстово търсене
 • Автоматична връзка към чуждо съдържание в Интернет отговарящо на библиографските описания
 • Онлайн обслужване и онлайн услуги за читателя
 • Дигитална библиотека с поддръжка на сложни мултимедийни обекти
 • Контролиран достъп до ресурсите на базата на име и парола на читателя
 • Контролиран достъп до ресурсите на базата територия, от която се дотъпва системата
 • Контролиран достъп до дигиталните ресурси с възможност за защита на обособени части от дигиталния обект при спазване на авторските права
 • Mногоезиков интерфейс с поддръжка на UNICODE (едновременна работа на множество езици)
 • Интеграция на RFID технологии
 • Поетапно внедряване
 • Пълна съвместимост с предишни версии на системата
 • Параметризация на работни места, читателски карти, срокове, такси, глоби, услуги, статистики, отчети, права на достъп

 

Най-важното за читателите:     

      Системата предоставя отлични възможности за реализация на следните стратегически цели:

 

      Отваряне на библиотеката към читателите чрез предоставяне на онлайн  услуги:

 • Електронен читателски картон достъпен онлайн
 • Онлайн презаписване
 • Онлайн заявки за литература
 • Онлайн заявки за услуги
 • Персонална библиотека
 • Ф-ции на социална мрежа: рейтинги и коментари
 • Топ листи на най-четени книги и автори
 • Топ листа на книги по рейтинг на читатели
 • Бюлетин нови книги
 • Места за самообслужване

 

      Отваряне на библиотеката към читателите чрез предоставяне на онлайн съдържание:

 • On line каталог с връзка към:
 • Собствено дигитално съдържание (текст, образ, звук) - дигитална библиотека
 • Съдържание достъпно в Интернет (дигитални копия на описаните в каталога книги достъпни в Интернет, собственост на други организации) - виртуална библиотека
 • Библиографски данни в Интернет (библиографски данни на описаните в каталога книги примерно в световния каталог на книгите WorldCat)
 • Ценова информация достъпна в Интернет (цени на описаните в каталога книги примерно в amazon.com)
 • On line каталог  с мощни средства за пълнотекстово търсене в библиографските описания (през, речник, контекстово, с доуточняване, по един или множество критерии в логически изрази конструирани от читателя)
 • Навигиране (преглед, четене, печат, download) по сложни дигитални обекти състоящи се от отделни структурни единици (томове, глави, броеве, страници и т.н.)

 

Най-важното за библиотекаря:

 • Пълен контрол на библиотеката на базата на информация на момента за:
 • Движението на книгите – колко и кои са в обръщение, в кого се намират...
 • Управление на заявките и услугите: постъпили изпълнени заявки, статус на обработване
 • Профилът на читателския състав
 • Финансовите потоци в библиотеката.
 • Автоматизация на заемане и връщане
 • Динамична статистика
 • на читателите
 • на обслужването
 • на книжния фонд
 • Контрол на фонда (с RFID и/или Barcode)
 • Инвентаризация (с RFID и/или Barcode)

 

Най-важното за управлението:

Системата е мощно средство за вземане на важни управленски решения (комплектуване на фондовете, оперативно управление на  библиотечния състав, политика за издаване на читателски карти, определяне на такси, глоби, депозити, ретроконверсия...). Тя дава възможност за отваряне на библиотеката към нови технологии (самообслужване, On-line обслужване, RFID системи за сигурност и контрол на фондовете)

 


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД